پروژه قو الماس خاورمیانه
نوع آسانسور 20 نفره 23 توقف
پانورامیک سری MRL 1100 بدون موتورخانه
پروژه قو الماس خاورمیانه
نوع آسانسور 20 نفره 23 توقف
پانورامیک سری MRL 1100 بدون موتورخانه
پروژه آریا پارک
نوع آسانسور : 21 نفره 35 توقف panoramic سری SMR 1000
آسانسور 6 نفره 2 توقف panoramic سری MRL 1100
پروژه آریا پارک
نوع آسانسور : 21 نفره 35 توقف panoramic سری SMR 1000
آسانسور 6 نفره 2 توقف panoramic سری MRL 1100
پروژه : اداری تجاری جماران - نیاوران
نوع آسانسور : 21نفره در 25توقف سری SMR1000
پروژه : اداری تجاری جماران - نیاوران
نوع آسانسور : 21نفره در 25توقف سری SMR1000
بیمارستان جامع سئول
نوع آسانسور : 13 نفره 12 توقف سری MRL 1100
26 نفره 12 توقف سری MRL 1100
21 نفره 12 توقف سری MRL 1100
13 نفره 12 توقف سری MRL 1100
17 نفره 2 توقف panoramic سری MRL 1100
بیمارستان جامع سئول
نوع آسانسور : 13 نفره 12 توقف سری MRL 1100
26 نفره 12 توقف سری MRL 1100
21 نفره 12 توقف سری MRL 1100
13 نفره 12 توقف سری MRL 1100
17 نفره 2 توقف panoramic سری MRL 1100
پروژه : ویلایی صاحبقرانیه 
نوع آسانسور 8 نفره 6 توقف سری MRL 1100
پروژه : ویلایی صاحبقرانیه 
نوع آسانسور 8 نفره 6 توقف سری MRL 1100
پروژه : ساختمان ادار یمیکروتل 
نوع آسانسور 14 نفره 18 توقف سری MRL 1100 با ارتفاع 80 متر
پروژه : ساختمان ادار یمیکروتل 
نوع آسانسور 14 نفره 18 توقف سری MRL 1100 با ارتفاع 80 متر

پروژه اداری-تجاری سارا
نوع آسانسور 19نفره 5 توقف سری MRL 1100
14 نفره 5 توقف سری MRL 1100
16 نفره 4 توقف سری MRL 1100
4 دستگاه پله برقی
پروژه اداری-تجاری سارا
نوع آسانسور 19نفره 5 توقف سری MRL 1100
14 نفره 5 توقف سری MRL 1100
16 نفره 4 توقف سری MRL 1100
4 دستگاه پله برقی
پروژه : ساختمان اداری و تجاری چناران فرشته - کارفرما آقای وفایی

نوع آسانسور 14 نفره 12 توقف سری SMR 1000
پروژه : ساختمان اداری و تجاری چناران فرشته - کارفرما آقای وفایی

نوع آسانسور 14 نفره 12 توقف سری SMR 1000

پروژه اداری تجاری قلهک 
20 دستگاه پله برقی 
نوع محصول : مختص  فضای باز (Out door)
پروژه اداری تجاری قلهک 
20 دستگاه پله برقی 
نوع محصول : مختص  فضای باز (Out door)
پروژه : سالواتور فرگامو ( فروشگاه عالیجناب ) 

نوع آسانسور 8 نفره 2 توقف سری MRL 1100

آرشیتکت : میثم
پروژه : سالواتور فرگامو ( فروشگاه عالیجناب ) 

نوع آسانسور 8 نفره 2 توقف سری MRL 1100

آرشیتکت : میثم
پروژه سفارت جدید آلمان
نوع آسانسور 12 نفره 6 توقف سری MRL 1100
پروژه سفارت جدید آلمان
نوع آسانسور 12 نفره 6 توقف سری MRL 1100
پروژه : مهندس صباحی
نوع آسانسور : چهار توقف 8 نفره
پروژه : مهندس صباحی
نوع آسانسور : چهار توقف 8 نفره

پروژه : فرمانیه - مهماندوست
نوع آسانسور : 10 نفره در 10 توقف سری SMR 1000
پروژه : فرمانیه - مهماندوست
نوع آسانسور : 10 نفره در 10 توقف سری SMR 1000
پروژه : آقای عبدالمحمدی- نیاز زاده
نوع آسانسور : 10 نفره در 17 توقف سری MRL 1100
پروژه : آقای عبدالمحمدی- نیاز زاده
نوع آسانسور : 10 نفره در 17 توقف سری MRL 1100

پروژه : مهندس عزیزی - ازگل
نوع آسانسور : 13 نفره در 12 توقف سری SMR 1000
پروژه : مهندس عزیزی - ازگل
نوع آسانسور : 13 نفره در 12 توقف سری SMR 1000


پروژه : مهندس علوی - جردن
نوع آسانسور : 8 نفره در 10 توقف سری SMR 1000

پروژه : مهندس علوی - جردن
نوع آسانسور : 8 نفره در 10 توقف سری SMR 1000


پروژه : مهندس حاجی محمدی
نوع آسانسور : 8 نفره در 8 توقف سری SMR 1000

پروژه : مهندس حاجی محمدی
نوع آسانسور : 8 نفره در 8 توقف سری SMR 1000


پروژه : شکر الهی – میدان آرژانتین
نوع آسانسور : 10 نفره در 10 توقف سری MRL 1100

پروژه : شکر الهی – میدان آرژانتین
نوع آسانسور : 10 نفره در 10 توقف سری MRL 1100


پروژه : مهندس نیک نظر – سعادت آباد
نوع آسانسور : 10 نفره در 7 توقف سری SMR 1000

پروژه : مهندس نیک نظر – سعادت آباد
نوع آسانسور : 10 نفره در 7 توقف سری SMR 1000


پروژه : فرج تبریزی – دروس
نوع آسانسور : 13 نفره در 9 توقف سری MRL 1100

پروژه : فرج تبریزی – دروس
نوع آسانسور : 13 نفره در 9 توقف سری MRL 1100


پروژه : مهندس شهسواری – آجودانیه
نوع آسانسور : 13 نفره در 9 توقف سری MRL 1100

پروژه : مهندس شهسواری – آجودانیه
نوع آسانسور : 13 نفره در 9 توقف سری MRL 1100


پروژه : کلینیک مریم – گاندی شمالی
نوع آسانسور : 13 نفره در 8 توقف سری SMR 1000

پروژه : کلینیک مریم – گاندی شمالی
نوع آسانسور : 13 نفره در 8 توقف سری SMR 1000

پروژه : مهندس بحرینی – اقدسیه
نوع آسانسور : 11 نفره در 9 توقف سری MRL 1100
پروژه : مهندس بحرینی – اقدسیه
نوع آسانسور : 11 نفره در 9 توقف سری MRL 1100

پروژه اخگر
نوع آسانسور : 13 نفره در 11 توقف سری MRL 1100
پروژه اخگر
نوع آسانسور : 13 نفره در 11 توقف سری MRL 1100
پروژه کوهستان هشتم - پاسداران
نو عآسانسور : 14 نفره در 14 توقف دو درب مقابل سری MRL 1100
پروژه کوهستان هشتم - پاسداران
نو عآسانسور : 14 نفره در 14 توقف دو درب مقابل سری MRL 1100
پروژه فرمانیه
نوع آسانسور : 9 نفره در 9 توقف سری SMR 1000
پروژه فرمانیه
نوع آسانسور : 9 نفره در 9 توقف سری SMR 1000
پروژه محمودیه
کارفرما : آقای ایاز پور
نوع آسانسور : 9 نفره 8 توقف سری SMR 1000
پروژه محمودیه
کارفرما : آقای ایاز پور
نوع آسانسور : 9 نفره 8 توقف سری SMR 1000
پروژه کاخ دیباجی
نوع آسانسور : 6 نفره 11 توقف سری MRL 1100
14 نفره 12 توقف سری MRL 1100
پروژه کاخ دیباجی
نوع آسانسور : 6 نفره 11 توقف سری MRL 1100
14 نفره 12 توقف سری MRL 1100
ساختمان اداری-تجاری مقدس اردبیلی
نوع آسانسور : 13 نفره 18 توقف سری MRL 1100
13 نفره 4 توقف سری MRL 1100
ساختمان اداری-تجاری مقدس اردبیلی
نوع آسانسور : 13 نفره 18 توقف سری MRL 1100
13 نفره 4 توقف سری MRL 1100
پروژه بیمارستان محک
نوع آسانسور : 21 نفره 9 توقف سری SMR 1000
21 نفره 10 توقف سری SMR 1000
7 نفره 7 توقف سری SMR 1000
13 نفره 7 توقف سری SMR 1000
پروژه بیمارستان محک
نوع آسانسور : 21 نفره 9 توقف سری SMR 1000
21 نفره 10 توقف سری SMR 1000
7 نفره 7 توقف سری SMR 1000
13 نفره 7 توقف سری SMR 1000
پروژه تابان
ساختمان اداری / تجاری واقع در جردن
دو دستگاه آسانسور SMR 1000 #کوهلر ظرفیت 9 نفره با 12 توقف
پروژه تابان
ساختمان اداری / تجاری واقع در جردن
دو دستگاه آسانسور SMR 1000 #کوهلر ظرفیت 9 نفره با 12 توقف
پروژه بانک آینده
نوع آسانسور : MRL 1100
پروژه بانک آینده
نوع آسانسور : MRL 1100
پروژه  کلینیک پاسداران
نوع آسانسور : دو دستگاه آسانسور SMR 1000
پروژه  کلینیک پاسداران
نوع آسانسور : دو دستگاه آسانسور SMR 1000
 پروژه 14 ولنجک
نوع آسانسور : دو دستگاه MRL 1100
 پروژه 14 ولنجک
نوع آسانسور : دو دستگاه MRL 1100
پروژه امیر آباد شمالی
نوع آسانسور: SMR 1000
پروژه امیر آباد شمالی
نوع آسانسور: SMR 1000
 پروژه شادآور(ولنجک)
نوع آسانسور: SMR 1000
پروژه شادآور(ولنجک)
نوع آسانسور: SMR 1000
پروژه آرتا ونک
نوع آسانسور: SMR 1000
پروژه آرتا ونک
نوع آسانسور: SMR 1000
پروژه  ایران سازه
نوع آسانسور : سه دستگاه آسانسور MRL 1100
پروژه ایران سازه
نوع آسانسور : سه دستگاه آسانسور MRL 1100
پروژه ساختمانی بهار
نوع آسانسور: یک دستگاه آسانسور SMR 1000
پروژه ساختمانی بهار
نوع آسانسور: یک دستگاه آسانسور SMR 1000
پروژه ونک پلازا
نوع آسانسور3 دستگاه  MRL 1100
پروژه ونک پلازا
نوع آسانسور3 دستگاه MRL 1100

پروژه هلال احمر کیش (رامپکو)
نوع آسانسور: 2 دستگاه –6 نفره 7 توقف MRL 1100
پروژه هلال احمر کیش (رامپکو)
نوع آسانسور: 2 دستگاه –6 نفره 7 توقف MRL 1100
پروژه : موسسه ی عسگریه – شیراز جنوبی
نوع آسانسور : 13 نفره در 15 توقف سری و یک دستگاه آسانسور VIP SMR 1000
پروژه : موسسه ی عسگریه – شیراز جنوبی
نوع آسانسور : 13 نفره در 15 توقف سری و یک دستگاه آسانسور VIP SMR 1000

پروژه مسکونی نیاوران یاسر
نوع آسانسور : 13 نفره 10 توقف سری SMR 1000

پروژه اداری جردن
نوع آسانسور : 12 نفره 10 توقف سری SMR 1000
13 نفره 12 توقف سری SMR 1000

پروژه مسکونی پارک وی خیام
نوع آسانسور : 12 نفره در 10 توقف سری SMR 1000

پروژه اداری-تجاری جردن
نوع آسانسور : 9 نفره 12 توقف سری SMR 1000

پروژه ساختمان مرکزی ستاد فرمان امام - اهواز
نوع آسانسور : 8 نفره 9 توقف سری SMR 1000

مجتمع تجاری گلدیس - تبریز
نوع آسانسور : 10 نفره 10 توقف سری MRL 1100
پله برقی

پروژه ساختمان اداری آرژانتین
نوع آسانسور : 8 نفره 9 توقف سری MRL 1100

پروژه مسکونی ولنجک
نوع آسانسور : 18 نفره 16 توقف سری MRL 1100

پروژه ویلایی نمک آبرود
نوع آسانسور : 8 نفره 6 توقف سری MRL 1100

ساختمان مسکونی موحد دانش
نوع آسانسور : 6 نفره 6 توقف سری MRL 1100

پروژه مسکونی فرمانیه
نوع آسانسور : 14 نفره 14 توقف سری MRL 1100

پروژه مسکونی دروس
نوع آسانسور : 13 نفره 9 توقف سری MRL 1100

پروژه مسکونی اقدسیه
نوع آسانسور : 8 نفره 9 توقف سری MRL 1100

پروژه مسکونی گاندی شمالی
نوع آسانسور : 8 نفره 8 توقف سری SMR 1000
13 نفره 5 توقف سری SMR 1000

پروژه مسکونی یاسر
نوع آسانسور : 8 نفره 4 توقف MRL 1100

پروژه مسکونی آجودانیه
نوع آسانسور : 13 نفره 8 توقف سری SMR 1000

پروژه مسکونی مهماندوست نیاوران
نوع آسانسور : 9 نفره 10 توقف سری MRL 1100

پروژه ویلایی باغ فردوس
نوع آسانسور : 6 نفره 3 توقف MRL 1100

پروژه مسکونی سعادت آباد
نوع آسانسور : 10 نفره 10 توقف سری MRL 1100

پروژه مسکونی نوشهر
نوع آسانسور : 8 نفره 4 توقف سری MRL 1100

پروژه مسکونی دربند
نوع آسانسور : 14 نفره 9 توقف سری SMR 1000

پروژه مسکونی زعفرانیه
نوع آسانسور : 10 نفره 15 توقف سری SMR 1000

پروژه مسکونی دیباجی
نوع آسانسور : 9 نفره 12 توقف سری MRL 1100
13 نفره 12 توقف سری MRL 1100

پروژه اداری سردار جنگل
نوع آسانسور : 9 نفره 8 توقف سری SMR 1000

پروژه ساختمان اداری اهواز
کارفرما : بیمه کار آفرین
نوع آسانسور : 7 نفره 9 توقف panoramic سری MRL 1100

پروژه اداری بخارست
نوع آسانسور : 8 نفره 11 توقف سری SMR 1000

پروژه مسکونی جمشیدیه
نوع آسانسور : 3 نفره 2 توقف Home Lift

پروژه مسکونی محمودیه
نوع آسانسور : 10 نفره 9 توقف سری SMR 1000

شماره ی مشاوره رایگان 40 30 20 88 - 021